+420 608 37 36 37

Horní index

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb na stránkách

 www.senaprofi.cz

(dále jen „Obchodní podmínky“)

I. Vymezení pojmů

„Provozovatel“: Greenkeeping s.r.o., IČ: 242 22 666, se sídlem Kyslíkova 1984/4, Praha 4-Modřany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  sp. zn. C 190123;

„Stránky“: webové stránky na adrese https://www.senaprofi.cz / provozované Provozovatelem;

„Zájemce“: jakákoliv třetí osoba (fyzická nebo právnická), která poptává služby nabízené na Stránkách;

„Partner“: podnikatelský subjekt, odlišný od Provozovatele, který je na základě frančízové nebo obdobné smlouvy ve smluvním vztahu s Provozovatelem a v rámci takového smluvního vztahu se zavázal participovat za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách na nabídce služeb na Stránkách;

„Služby“: sekání trávníků a další služby v oboru péče o trávníky (hnojení, vysazování, obnova, aj.) nabízené Zájemcům na Stránkách;

„Zájemce o frančízu“: jakákoliv třetí osoba (fyzická nebo právnická), která má zájem o účast na frančízovém projektu Provozovatele.

II. Úvodní ustanovení

1.      Provozovatel je společností, zabývající se poskytováním služeb v oboru péče o trávníky a současně poskytovatelem know-how (zpravidla formou franšízy) v této oblasti pro jiné poskytovatele sdružené v Poskytovatelově síti „ŠENA profi“. Účelem Stránek je umožnit Zájemcům uplatnit prostřednictvím Stránek nezávaznou poptávku Služeb, nabízených Poskytovatelem nebo jeho Partnery. 

2.      Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi Zájemcem a Provozovatelem při nabízení Služeb (v případě realizace Služeb přímo Provozovatelem) nebo zprostředkování Služeb (v případě realizace Služeb Partnerem) na Stránkách. Kupující odesláním poptávky po Službách prostřednictvím poptávkového formuláře na Stránkách potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

III. Podmínky spolupráce Zájemce a Provozovatele na Stránkách

1.      Zájemce má možnost poptat Služby dle své úvahy vyplněním příslušného poptávkového formuláře na Stránkách. Odkliknutím poptávkového formuláře dojde k odeslání vyplněných údajů do e-mailové schránky Provozovatele. Poptávka je nezávazná, nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy.

2.      Provozovatel posoudí obsah poptávky a na základě tam uvedených podmínek (požadované místo a doba plnění, druh Služby atd.) a zašle Zájemci na jeho e-mail uvedený v poptávce nabídku Služeb, reagující na poptávku. Takováto nabídka je indikativní a oboustranně nezávazná, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ani akceptaci Zájemcova návrhu. Zájemce nemá právní nárok na to, aby obdržel nabídku.  Obsahem nabídky je předpokládaná cena Služeb, případně další podmínky jejich poskytování, vycházející pouze ze základních informací získaných z poptávky.  Nabídku zašle Provozovatel zpravidla do 24 hodin od odeslání poptávky. V případě odeslání poptávky mimo pracovní dny bude nabídka odeslána zpravidla v nejbližší následující pracovní den.

3.      Případné uzavření smlouvy o poskytování Služeb je věcí následujícího jednání mezi Zájemcem a Poskytovatelem nebo jím doporučeným Partnerem a tyto Obchodní podmínky se na proces uzavírání takové smlouvy nevztahují. Provozovatel nijak negarantuje uzavřen takové smlouvy. 

4.      Činnost Provozovatele upravená těmito Obchodními podmínkami je pro Zájemce bezplatná. Zájemci nebude účtována žádná úplata ani náklady s touto činností spojené. Platební povinnost může Zájemci vzniknout až v případě, že následně uzavře s Poskytovatelem nebo Partnerem smlouvu na poskytnutí Služeb a v takové smlouvě se k platební povinnosti zaváže. Zájemce bere na vědomí a souhlasí, že předmětem úplaty případně může být zprostředkování zakázky Partnerovi, což je věcí smluvních podmínek mezi Provozovatelem a Partnerem. Zájemci z toho žádné finanční ani jiné povinnosti nevznikají. 

5.      Podmínkou reakce na poptávku je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených ve formuláři, zejména platného e-mailového spojení na Zájemce.

III. Sekce pro komunikace se Zájemci o franšízu

1.      V rámci Stránek je zřízena také sekce, sloužící pro úvodní kontakt.

IV. Zpracování a ochrana osobních údajů

1.      Prodávající nakládá s osobními údaji Zájemců a/nebo Zájemců o frančízu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.04.2016. Zájemce, který je subjektem údajů bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, e-mailové a/nebo telefonické spojení) může být poskytnuto Partnerovi v práci přípravy nabídky.

2.      Práva a povinnosti Zájemce, Zájemce o frančízu a Provozovatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů Zájemce, který je subjektem údajů, jsou blíže upraveny v Podmínkách ochrany osobních údajů, zveřejněných na Stránkách, které tvoří nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

V. Závěrečná ustanovení

1.      Jakékoliv použití obsahu Stránek nebo kopírování či ukládání, byť jen jejich částí, jiné než pro osobní, nekomerční použití, je zakázáno bez písemného souhlasu Provozovatele.

2.      Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit.

3.      Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na Stránkách v den odeslání elektronické poptávky.

4.      Právní vtahy mezi Provozovatelem a Zájemcem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Uvedenou volbou rozhodného práva není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od kterých se nelze smluvně odchýlit, a jež by se použila v případě neexistence uvedené volby práva.

5.      Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2023.

 

Greenkeeping s.r.o.

Ing. Tomáš Šena, jednatel